Rice University logo
 
Top blue bar image
 

Gordon Fellowship

Gordon Fellows

2014 – 2015   Liheng Zheng

2013 – 2014   Chunming Zhu

2012 – 2013    Xin Lui

2011 – 2012    Yaxue Dong

2010 – 2011    Bei Hu

2009 – 2010   Yi Chen

2008 – 2009   Xin Tao

2007 – 2008   Han Wu

2006 – 2007   Rui Liu

2005 – 2006   Deirdre Wendel

2004 – 2005   Josef Koller

2003 – 2004   Shuo Ji & Kaan Ozturk

2002 – 2003   Tim Glover

2001 – 2002   Brent Buckalew

2000 – 2001   Yue Chen

1999 – 2000   Dechun Lin

1998 – 1999   Andrew L. Urquhart

1997 – 1998   Hee-Jeong Kim